Z upadłością da się żyć!
Nie da się żyć z długami.
Lucyna Dassuj

Fundacja
Moja Upadłość

W czym może pomóc fundacja? Cele i misja Fundacji Moja Upadłość

Fundacja Moja Upadłość powstała z myślą o wszystkich tych, którzy borykają się ze zobowiązaniami finansowymi oraz pragną rozpocząć nowe życie – bez długów, z czystą kartą.

Co sprawiło, że pomagam? Data 28.03.2014 jest dla mnie kluczowa – wtedy, po 9 miesiącach od napisania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd ogłosił moją upadłość. Zanim jednak to nastąpiło, szukałam pomocy, odwiedziłam wiele kancelarii prawnych, nikt jednak nie potrafił mi doradzić… Dlaczego miałam tak wiele zobowiązań, w tym kredytów, poręczeń i weksli? O tym szerzej na podstronie „O Fundacji”.

Kiedyś pojawiało się w głowie poczucie wstydu, życiowej porażki. Teraz, kiedy minęły lata, nareszcie oddycham z ulgą i odczuwam spokój. To, co przeszłam, sprawiło, że spojrzałam zupełnie inaczej na kwestie upadłości konsumenckiej i upadłości firm. Postanowiłam pomagać, gdyż sama potrzebowałam takiej pomocy.

Lucyna Dassuj

 

W czym może Ci pomóc Fundacja Moja Upadłość?

 • sprawdzamy, czy twoja sytuacja pozwala ogłosić upadłość konsumencką bądź upadłość firmy;
 • pomagamy przygotować wnioski o upadłość konsumencką / upadłość przedsiębiorstwa;
 • pomagamy w negocjacjach warunków ugody z wierzycielami;
 • prowadzimy doradztwo dla osób, które zamierzają zgłosić lub są w trakcie procesu upadłości;
 • wspieramy przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Kto może skorzystać z pomocy Fundacji Moja Upadłość?

Pomagamy zarówno osobom chcącym ogłosić upadłość konsumencką, jak i upadłość firmy.

Konsumencka zdolność upadłościowa przysługuje:

 • komandytariuszom;
 • akcjonariuszom w spółce komandytowo – akcyjnej;
 • wspólnikom (akcjonariuszom) spółki kapitałowej;
 • osobie fizycznej.

Upadłość firmy może ogłosić przedsiębiorca, w tym:

 • osoba fizyczna oraz osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową;
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna;
 • wspólnicy spółki partnerskiej;
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych.

Najczęściej zadawane pytania

Przy ustalaniu plany spłaty sąd szczególną wagę przykłada do tzw. moralności płatniczej dłużnika. Sąd rozważy czy dłużnik zasługuje na umorzenie zobowiązań. Sąd oceni całokształt okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności dłużnika i zbada czy dłużnik nie ponosi winy w popadnięciu w stan niewypłacalności. Jeżeli dłużnik doprowadził do swojego bankructwa osoby fizycznej lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa sąd może wydłużyć plan spłaty do 84 miesięcy. Skrócony plan spłaty ma bowiem służyć tym konsumentom, którzy zachowali elementarną uczciwość i rozsądek w zaciąganiu zobowiązań, tzn. tym konsumentom których sytuacja finansowa w momencie zaciągania zobowiązania pozwalała racjonalnie przypuszczać, że zaciągnięte zobowiązania mogą zostać wykonane. Umyślne doprowadzenie do niewypłacalności przez dłużnika oznacza, że celowo zaciągnął on zobowiązanie z zamiarem braku spłaty tego zobowiązania (np. zakładając z góry, że będzie starał się o ogłoszenie upadłości) albo zaciągnął takie zobowiązanie godząc się, że nie będzie dokonywał jego spłaty (np. będąc świadomym, że nie posiada wystarczających wpływów na spłatę zobowiązania). Rażące niedbalstwo w zachowaniu dłużnika oznacza sytuację, w której dłużnik zaciąga zobowiązania bezpodstawnie przypuszczając, że uda się je wykonać (np. przy stale pogarszającej się sytuacji finansowej).

Co oznacza, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa?

Zgodnie z prawem upadłościowym dłużnik musi we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazać następujące informacje: 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL, 2) miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika, 3) okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, 4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, 5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, 6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności, 7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych, 8) ponadto dłużnik musi załączyć oświadczenia, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy prawo upadłościowe (m.in. oświadczenie, że w stosunku do dłużnika w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie prowadzono postępowania upadłościowego, wskutek którego jego zobowiązania zostały umorzone). Jak ogłosić upadłość konsumencką? Należy prawidłowo przygotować wniosek do sądu. Czy ogłosić upadłość konsumencką może wyłącznie Sąd Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych? Tak, ogłosić upadłość konsumencką może wyłącznie Sąd Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych?

Jakie informacje należy ująć we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadły, wraz z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jest obowiązany współpracować z sędzią-komisarzem oraz syndykiem. W szczególności upadły jest obowiązany do wydania syndykowi całego swojego majątku oraz niezbędnych dokumentów, a także do udzielania sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących majątku. Syndyk, w terminie miesiąca od ogłoszenia upadłości, jest obowiązany przedłożyć sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z oszacowaniem masy upadłości upadłego oraz planem likwidacji majątku po upadłości. W planie likwidacji majątku po upadłości syndyk określa sposób i terminy sprzedaży majątku upadłego. Suma uzyskana ze sprzedaży jest przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania (jeżeli te nie zostały wcześniej tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa) i dzielona między wierzycieli celem zaspokojenia ich roszczeń. Jest to wykonanie tzw. planu podziału masy upadłości. Jeżeli upadły nie ma żadnego, wartościowego majątku spisu inwentarza nie dokonuje się, przechodząc bezpośrednio do następnego etapu postępowania, w którym sąd, po zatwierdzeniu listy wierzytelności, ustala plan spłaty.

Jakie czynności przeprowadza się po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej) stanowi punkt zwrotny w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Dłużnik, z dniem wydania postanowienia, staje się upadłym, a jego majątek automatycznie staje się masą upadłości. Wszelkie prowadzone przeciwko niemu postępowania egzekucyjne zostają zawieszone. Niedopuszczalne jest wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości osoby fizycznej. W postanowieniu o ogłoszeniu bankructwa osób fizycznych zawiera się dane upadłego oraz stwierdzenie, że nie prowadzi on działalności gospodarczej. Ponadto wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń przeciwko upadłemu oraz wzywa się osoby mające prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości upadłego, a nieujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd w postanowieniu wyznacza także sędziego-komisarza oraz syndyka. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej oznacza zakończenie pierwszego etapu konsumenckiego postępowania upadłościowego. Samo ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej nie oznacza jednak umorzenia zobowiązań upadłego (oddłużenia).

Co oznacza wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Zaletą konsumenckiego postępowania o ogłoszenie upadłości jest możliwość całkowitego albo częściowego umorzenia zobowiązań upadłego. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne daje osobie zadłużonej po zakończeniu postępowania upadłościowego z wykonaniem planu spłaty umorzenie zobowiązań. Z perspektywy dłużnika wadą procedury upadłościowej jest likwidacja (sprzedaż) majątku dłużnika oraz, konieczność wykonania planu spłaty polegającego na częściowym, regularnym (miesięcznym) spłacaniu wierzycieli przez okres do maksymalnie 7 lat. Przepisy o upadłości konsumenckiej mogą być szansą dla osób, których sytuacja finansowa ma charakter beznadziejny. Jeżeli konsument popadł w stan trwałej niewypłacalności, a jego sytuacja majątkowa pogorszyła się do tego stopnia, że nawet sprzedaż majątku nie wystarczy na spłatę długów albo gdy dłużnik nie posiada majątku, to przepisy o upadłości konsumenckiej mogą stanowić pomocny instrument. By konsument mógł skorzystać z przywileju, jakie daje Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, czyli umorzenie zobowiązań.

Jakie są zalety oraz wady konsumenckiego postępowania o ogłoszenie upadłości?

Tak. Wprawdzie w ustawie prawo upadłościowe posłużono się wyłącznie sformułowaniem „upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej”, co w konsekwencji oznacza, że sąd ogłasza „upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej”, a nie „upadłość konsumencką”, czy „upadłość osoby fizycznej”. Jednak powszechnie przyjęte jest zamienne stosowanie obu terminów. Także poniżej sformułowanie „upadłość konsumencka” będzie oznaczać upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a „konsumenckie postępowanie upadłościowe” oznaczać będzie postępowanie upadłościowe przewidziane dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Konsumenckie postępowanie upadłościowe jest długotrwałym procesem, który modelowo kończy się umorzeniem zobowiązań dłużnika, tzn. oddłużeniem. Umorzenie zobowiązań, co do zasady, nie następuje z chwilą ogłoszenia upadłości. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi jedynie koniec pierwszego etapu w postępowaniu mającym na celu oddłużenie.

Czy upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oznacza to samo co upadłość konsumencka?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli wniosek o ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej (wniosek o ogłoszenie bankructwa) może złożyć osoba, której nie dotyczą przepisy o postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec przedsiębiorców. Są to w szczególności następujące podmioty: – osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej ani zawodowej, – osoby fizyczne prowadzące wyłącznie gospodarstwo rolne, – członkowie organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; członkowie organów spółki akcyjnej; członkowie zarządu spółki partnerskiej; członkowie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej, – udziałowcy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusze w spółce akcyjnej, akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej, komandytariusze w spółce komandytowej, – członkowie stowarzyszeń oraz fundatorzy fundacji oraz członkowie organów tych podmiotów. Wskazane podmioty posiadają tzw. konsumencką zdolność upadłościową, ponieważ nie prowadzą działalności gospodarczej (np. pracownik) albo nie prowadzą jej we własnym imieniu (np. członek zarządu spółki).

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

X

Formularz kontaktowy