Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz stały się niewypłacalne. Termin „niewypłacalność” został zdefiniowany przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Za niewypłacalność można uznać stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonać swojego drugiego z kolei wymagalnego zobowiązania ( np. nie płaci drugiej raty kredytu) i ma to charakter trwały i nieprzemijający.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ani zawodowej (np. pracownik zatrudniony na umowę o pracę czy zlecenie, bezrobotny),
  • osoby fizyczne prowadzące wyłącznie gospodarstwo rolne, (np. rolnicy)
  • członkowie organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; członkowie organów spółki akcyjnej; członkowie zarządu spółki partnerskiej; członkowie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej,
  • udziałowcy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusze w spółce akcyjnej, akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej, komandytariusze w spółce komandytowej,
  • członkowie stowarzyszeń oraz fundatorzy fundacji oraz członkowie organów tych podmiotów.

Wskazane podmioty posiadają tzw. konsumencką zdolność upadłościową, ponieważ nie prowadzą działalności gospodarczej (np. pracownik) albo nie prowadzą jej we własnym imieniu (np. członek zarządu spółki).

Dlaczego warto starać się o upadłość konsumencką?

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych, sądowych o zapłatę oraz windykacyjnych

Wszelkie postępowania egzekucyjne, sądowe o zapłatę toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, z mocy prawa ulegają zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości. Umorzone zostają także postępowania windykacyjne i przedsądowe. Oznacza to, że komornik powinien zawiesić postępowanie, natomiast firma windykacyjna nie może już nękać konsumenta – dłużnika.

Zaprzestanie naliczania odsetek od zobowiązań

W przypadku wierzytelności, które nie zostały zabezpieczone rzeczowo, z chwilą ogłoszenia upadłości następuje zatrzymanie naliczania odsetek.

Umorzenie zobowiązań

Umorzenie zobowiązań upadłego oznacza oddłużenie, czyli definitywne unicestwienie długów upadłego. Umorzone zostają wszystkie zobowiązania upadłego. Decyzję o oddłużeniu podejmuje sąd w formie postanowienia.

Zasadą jest, że umorzenie zobowiązań następuje po wykonaniu planu spłaty.

Nie podlegają umorzeniu: alimenty, renty, obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia, obowiązki z tytułu kar lub środków karnych.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Jeśli upadły miał na własność lokal mieszkalny lub dom, i przeszedł on do tzw. masy upadłości (majątku, który może zaspokoić wierzycieli), wówczas ma prawo otrzymać kwotę pieniężną odpowiadają przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy.

Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego

W momencie ogłoszenia umorzenia zobowiązań, sąd rejestrowy wykreśla upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez KRS.

Nowy start, nowe życie, spokój

Upadłość konsumencka pozwala odzyskać poczucie własnej wartości, wewnętrzny spokój, odnaleźć się w społeczeństwie. Ponadto, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej istnieje możliwość zawarcia ugody z wierzycielami.

X

Formularz kontaktowy