Upadłość przedsiębiorstw

Co to jest/czym jest upadłość firmy?

Z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań, firma może przeprowadzić restrukturyzację bądź ogłosić upadłość. Postępowanie upadłościowe ma na celu w jak największym stopniu zrealizowanie potrzeb wierzycieli dłużnika, a jeśli występują możliwości, sąd powinien umożliwić także zachowanie przedsiębiorstwa.

Wyróżnia się 2 rodzaje upadłości:

  • Upadłość likwidacyjna – zaspokojenie roszczeń wierzycieli następuje ze sprzedaży majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy. W tym przypadku powołuje się syndyka, który zarządza majątkiem upadłego, a następnie go likwiduje.
  • Upadłość układowa – przedsiębiorca nadal kontynuuje swoją działalność, lecz zawiera układy z wierzycielami. Po orzeczeniu przez sąd upadłości z możliwością zawarcia układu, przedsiębiorca powinien przedstawić sposoby restrukturyzacji zobowiązań oraz je uzasadnić.

Kto może ogłosić upadłość firmy?

  • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG);
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna;
  • osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą/zawodową;
  • spółki osobowe: partnerskie, komandytowe, jawne, komandytowo-akcyjne);
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusz – osoba mająca obowiązek prowadzić sprawy spółki);
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Oddłużenie przedsiębiorcy

Najważniejszą zasadą postępowania upadłościowego jest jak największe zaspokojenie wierzycieli a także umożliwienie dłużnikowi oddłużenia się. Ponadto, sąd może orzec o częściowym lub całkowitym umorzeniu wszelkich zobowiązań. Niewypłacalność powinna jednak wynikać z okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy oraz okoliczności wyjątkowych, jak zmiana prawa, klęska żywiołowa czy pożar.

Warto także pamiętać o tym, że aby doszło do oddłużenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, powinno się rzetelnie wykonywać wszelkie obowiązki nałożone w czasie trwania postępowania upadłościowego.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Niewypłacalność dłużnika występuje wtedy, gdy nie uiszcza on wymaganych zobowiązań pieniężnych. Opóźnienie w opłatach powinno przekraczać 3 miesiące. Ponadto, osoby prawne są także niewypłacalne wtedy, gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres nie dłuższy, niż 2 lata.

Śmierć przedsiębiorcy a upadłość firmy

W przypadku śmierci przedsiębiorcy istnieje również możliwość ogłoszenia upadłości. Aby jednak to nastąpiło, wierzyciel, spadkobierca, małżonek, każde z dzieci lub rodziców zmarłego (nawet, jeśli nie dziedziczyli po nim spadku) powinni w ciągu roku czasu od dnia śmierci przedsiębiorcy uzupełnić wniosek o upadłość. Następnie wniosek ten składa się do sądu rejonowego.

Twoja firma potrzebuje pomocy? Skontaktuj się z nami! Doradzimy oraz pomożemy na każdym etapie!
X

Formularz kontaktowy