Mediacje

Zdarza się, że ogłoszenie upadłości i postępowanie sądowe z nim związane jest jedynym rozwiązaniem a zarazem szansą na wyjście z kryzysu. Nie zawsze jednak tak jest: czasem można wykorzystać inny środek: prostszy, tańszy i szybszy. Jest nim zdobywająca powoli coraz większą popularność w Polsce mediacja.

Fundacja „Moja Upadłość” gorąco rekomenduje taką taktykę, zwłaszcza że może zaproponować Ci godnego polecenia partnera z certyfikacją mediatora.

Mediacja to optymalne uzupełnienie usług upadłościowych, którymi zajmuje się nasza fundacja.

Zapraszamy do kontaktu

Violetta Pawłowska
v.pawlowska@mojaupadlosc.pl
+48 602 100 538

Spotkanie jest początkiem,
jedność postępem,
a współpraca sukcesem.

Henry Ford

Mediacja nie jest „wynalazkiem” państw nowożytnych.
Mediacja to forma sprawiedliwości naprawczej, która koncentruje się na naprawieniu i odbudowaniu relacji między stronami. Ma służyć naprawie tego wszystkiego, co da się naprawić w najbardziej korzystnym stopniu dla obu stron.
Celem mediacji jest przede wszystkim:

  • rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie,
  • poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony,
  • utrzymanie, naprawienie, zbudowanie dobrej komunikacji i satysfakcjonującej relacji między stronami, dążenie do pojednania stron,
  • wypracowanie przez strony akceptowalnego dla nich rozwiązania,
  • naprawienie szkody, krzywdy, doznanej przez osobę pokrzywdzoną,
  • zadośćuczynienie doznanej krzywdy, szkody osobie pokrzywdzonej zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami, które jest również akceptowane przez sprawcę,
  • „budowanie” poczucia odpowiedzialności za swoje oczekiwania, decyzje, czyny i potrzeby u stron mediacji,
  • danie stronom możliwości współdecydowania we własnej sprawie.

Podstawy mediacji

Dobrowolność

Obie strony sporu wyrażą na nią zgodę. Oczywiście istotny jest fakt, iż każda ze stron może na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji. Złożenie wniosku o mediację należy uważać za pierwszy gest strony w kierunku osiągnięcia porozumienia z drugą stroną sporu.

Własność konfliktu stron

Osoba mediatora nie ma uprawnień do arbitralnego rozstrzygnięcia, jedynie pomaga w rozwiązaniu sporu i próbuje znaleźć najlepsze porozumienie z korzyścią dla dwóch stron. W mediacji każda ze stron ma możliwość do samodzielnego podejmowania decyzji, więc zachowuje prawo do pełnej kontroli nad wynikiem postępowania mediacyjnego.

Poufność

Bardzo ważną kwestią dla mediacji jest kwestia poufności. Otóż, całe postępowanie mediacyjne jest poufne, wszystko zostaje między stronami i mediatorem. Uczestnicy postępowania mediacyjnego są zobowiązani do zachowania tajemnicy o przebiegu mediacji. W trakcie postępowania mediacyjnego mediator sporządza notatki, które na koniec postępowania musi zniszczyć.

Nieformalność postępowania

Postępowanie mediacyjne odbywa się poza sądem i jest prowadzone w atmosferze prywatności, co pozwala na zachowanie godności oraz otwartości i szczerości wypowiedzi. Istnieje możliwość, aby strony nie spotkały się, a jedynie w razie takiej potrzeby kontaktowały się ze sobą przez mediatora. Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe, nie zaś na dokładnej interpretacji treści przepisów prawnych.

Szybkość postępowania

Plusem w procesie mediacji jest to, iż daje on możliwość stronom szybkiego zakończenia sporu. Ponieważ w mediacji nie chodzi o to, kto ma rację, i o utarczki prawne czy manipulacje i zniszczenie przeciwnika, lecz o szczerą rozmowę i o ugodowe załatwienie sporu. W praktyce dobra mediacja, która jest prowadzona przez profesjonalnego i kompetentnego mediatora, może być zakończona w kilka dni, nawet podczas jednego posiedzenia.

Niskie koszty

Istotną cechą mediacji jest fakt, iż koszty związane z nią są niższe niż koszty związane z postępowaniem sądowym. Strony mogą same w umowie o mediację z mediatorem ustalić jego wynagrodzenie i koszty mediacji. Natomiast w mediacji, do której skierował strony sąd, koszty mediacji będą wchodzić w skład kosztów procesu i ich zasady określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Ważne, że jeżeli ugodę zawarto przed mediatorem w toku sprawy sądowej, sąd zwraca powodowi 3/4 uiszczonego wpisu.

Satysfakcja dla obu stron konfliktu

Strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia uzgodniły. Wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron, która pomaga w dalszych kontaktach między stronami. Jest to szczególnie cenne w takich kontaktach, które są lub powinny być u trzymywane w przyszłości (np. byłych małżonków, sąsiadów, kontrahentów, pracodawcy i pracownika).

Skuteczność

Niejednokrotnie przedsiębiorca, czekając zbyt długo na wyrok sądowy, musi ogłosić upadłość. Dlatego alternatywą dla sądowego postępowania może być mediacja.
Dlaczego zatem kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego? Dlatego, że mediacja pozwala ludziom decydować o swoim życiu i dokonywać wyborów akceptowalnych dla obu stron. W tej alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów chodzi o to, aby przede wszystkim pokazać, że strony są w stanie same decydować o swoim życiu. Mediacja daje im wybór – sami decydują o sobie i rozwiązują swoje sprawy. W przeciwnym razie spór rozstrzyga sąd – ale wtedy strony muszą wykonywać polecenia osoby trzeciej.

X

Formularz kontaktowy