Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego

wierzycieli (art. 20 PUiN).

Konsument, dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli wniosek o ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej w sądzie rejonowym ( sądzie gospodarczym) właściwym do rozpatrywania spraw upadłościowych z obszaru jego miejsca zamieszkania. Wykaz sądów gospodarczych właściwych do spraw upadłościowych oraz ich adresów i obszarów właściwości znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, w zakładce organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dłużnika, oraz miejsce zamieszkania składającego wniosek ( wnioskodawcy)

2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika ( np. adres położenia domu lub mieszkania);

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich

uprawdopodobnienie ( np. jeżeli trudności ze spłatą zobowiązań spowodowało rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, powinno to zostać opisane we wniosku, a dowodem na to będzie załączone otrzymane od pracodawcy wypowiedzenie); (art. 23 PUiN)

Ponadto do wniosku powinien dołączyć:

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności

każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia ( np. jeżeli kredyt mieszkaniowy zabezpieczono hipoteką, powinno to zostać wskazane we wniosku, wraz z podaniem dnia, w którym hipoteka została ustanowiona);

3) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w

terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) spis osób, które mają zobowiązania majątkowe wobec dłużnika składającego wniosek ( czyli wykaz dłużników konsumenta) wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

5) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko

dłużnikowi, konsumentowi składającemu wniosek ( np. wyroki sądu, nakazy zapłaty, bankowe tytuły egzekucyjne);

6) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku

dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika ( np. złożone wnioski o ustanowienie hipoteki lub zastawu);

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku któregoś z wyżej wymienionych dokumentów,

powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić (art. 23 PUiN).

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć

oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku (art. 25 PUiN)

We wniosku nie trzeba wymieniać najbardziej osobistych przedmiotów służących zapewnieniu minimum egzystencji, które z mocy prawa nie podlegają egzekucji. Są to min.:

1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika ( konsumenta) i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie niezbędne do wykonywania zawodu.

2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika ( konsumenta) i jego rodziny na okres jednego miesiąca.

3. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia, przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika ( konsumenta) mają znaczną wartość użytkową.>

Sąd powinien rozpatrzyć wniosek konsumenta w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego złożenia, jednakże Sąd odmówi ogłoszenia upadłości, gdy majątek wnioskodawcy nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania. Jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości, można złożyć zażalenie na postanowienie sądu. Zażalenie wnosi się do tego samego sądu, który wydał postanowienie.

Mojaupadlosc.pl

Lucyna Dassuj

Ekonomistka, Doradca w zakresie:

oddłużenia, restrukturyzacji, upadłości konsumenckiej, negocjacji … [więcej]

Mojaupadlosc.pl

Fundacja Moja Upadłość

os. Zygmunta Starego 8/2 60-694 Poznań

KRS 0000570364

NIP 972-12-56-668

Poznański Bank Spółdzielczy
45 9043 1070 2070 0062 4916 0001